Disclaimer, cookie- & privacybeleid

Disclaimer

Deze website bevat informatie over de dienstverlening en werking van Wealth Structuring Services BV (hierna genoemd “WSS”).

Alle informatie beschikbaar via deze website en/of alle andere communicatie vanwege WSS (zoals onder meer, zonder echter exhaustief te zijn, de nieuwsbrieven en presentaties), hierna genoemd de "Informatie", betreft enkel algemene informatie. Deze Informatie betreft hoofdzakelijk, doch niet uitsluitend, wet- en regelgeving, rechtspraak en/of rechtsleer zoals gekend op het moment waarop het wordt gecommuniceerd.

De Informatie is geen juridisch advies. De Informatie is bijgevolg uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de Informatie worden ontleend. WSS is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete Informatie. Het gebruik van de Informatie, is dan ook op eigen verantwoordelijkheid.

De Informatie wordt beschermd door het auteursrecht. De inhoud ervan mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld, behoudens ingeval van uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming door WSS. Het is verboden informatie, tekst of documenten op deze website en/of de nieuwsbrieven van WSS, of eender welk deel daarvan, in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website en/of in de nieuwsbrieven van WSS.

Cookie- en privacybeleid

1. Cookiebeleid

Er worden essentiële en analytics cookies geplaatst op het toestel waarmee u deze website bezoekt.

De volledige uitleg en details vind u op onze cookies pagina.

2. Gegegevensverwerker

WSS treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.

Indien u nog vragen hebt over dit Privacybeleid of uw rechten wil uitoefenen die erin uiteengezet zijn, kan u als volgt met ons contact opnemen:

Telefonisch: +32 497 46 31 49
Via e-mail: tim@wsservices.be

3. Toelichting

Dit beleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingsactiviteiten die WSS beheert.

Gelieve er rekening mee te houden dat dit Privacybeleid op regelmatige basis kan wijzigen om bijv. te voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen. We raden u aan dit Privacybeleid op geregelde tijdstippen te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

4. Gegegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die we verzamelen kunnen de volgende zaken omvatten:

 • Alle gegevens en informatie die vrijwillig verstrekt werden om advies of diensten te kunnen verlenen in het kader van een contractuele samenwerking;
 • Contactgegevens zoals naam, functie, correspondentieadres, evenals thuisadres als u dit doorgaf, bedrijfsadres, telefoonnummer, gsm-nummer, fax en mailadres;
 • Verdere bedrijfsinformatie noodzakelijk voor een project of voor de contractuele relatie of informatie die vrijwillig werd verstrekt;
 • Informatie verstrekt door kandidaten bij een sollicitatie;
 • Informatie i.v.m. het functioneren van werknemers.

Persoonlijke gegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Naleven van wettelijke verplichtingen;
 • Advies en diensten verlenen, inclusief kwaliteitscontrole en controle over de naleving van wetgeving en interne organisatorische procedures;
 • Beheer en administratie wat betreft zakenrelaties, inclusief het verwerken van betalingen, boekhouding, facturatie en inning, ondersteunende diensten en evaluatie van dienstverleners en leveranciers;
 • Informatie verstrekken over relevante ontwikkelingen in fiscaal recht, over aangeboden diensten en over events die WSS organiseert;
 • Evaluatie van sollicitaties, van werknemers, prestatie-evaluaties en/of training;
 • Uitvoering van een opdracht voor een (potentiële) cliënt of een ander contract (of in de voorbereiding ervan).

Verwerking is noodzakelijk voor doeleinden met betrekking tot het rechtmatig belang van WSS of dat van ontvangende derde partijen die persoonlijke gegevens verkrijgen, op voorwaarde dat deze belangen niet in strijd zijn met die van de betrokkene of met fundamentele rechten en vrijheden.

5. Ontvangers

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Andere kantoren, advocaten, notarissen, consultants of experten die eveneens gebonden zijn door beroepsgeheim en/of vertrouwelijkheidsclausules;
 • Gegevensverwerkers gebonden door een overeenkomst inzake gegevensverwerking.

Gelieve er rekening mee te houden dat bovenstaande lijst niet exhaustief is en er andere voorbeelden kunnen zijn of er zich andere situaties kunnen voordoen waarin het noodzakelijk is dat wij uw persoonlijke gegevens delen met of doorgeven aan derden om onze eigen diensten zo efficiënt mogelijk te verlenen.

6. Opslagtermijn

Persoonlijke gegevens zullen verwijderd worden wanneer deze niet langer vereist zijn voor de doeleinden opgelijst in titel 3 of wanneer het voor WSS niet langer wettelijk verplicht of anders toegelaten is om deze gegevens verder te bewaren. WSS zal gegevens bewaren in de mate dat dit noodzakelijk is om aanspraken te doen gelden of zich ertegen te verdedigen tot het einde van de relevante bewaartermijn of tot de betreffende aanspraken geregeld zijn.

WSS neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, aanpassing of onrechtmatige verwerking. Onze partners, werknemers, consultants en verwerkers van gegevens die toegang hebben tot en betrokken zijn bij het gegevensverwerkingsproces zijn verplicht de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens te respecteren.

7. Andere websites

De WSS-website kan doorverwijzingen, ook hyperlinks, naar websites voorzien die aangeboden en/ of gehost worden door andere bedrijven/ personen of door sociale media. WSS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens via deze websites. Wij raden u daarom aan ook het Privacybeleid van deze websites te consulteren.

8. Rechten | klachten

Omwille van de naleving van de privacywetgeving, en binnen de grenzen van deze regelgeving, hebben betrokkenen de volgende rechten inzake verwerkingsactiviteiten door WSS:

 • Toegang tot alle opgeslagen persoonlijke gegevens;
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of bij te werken;
 • Het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen (“recht om vergeten te worden”);
 • Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken (bijv. het recht om uit onze mailinglijsten verwijderd te worden);
 • Het recht om persoonlijke gegevens over te dragen (“gegevensoverdraagbaarheid”);
 • Het recht om uw toestemming in te trekken;
 • Het recht om bezwaar aan te tekenen;

U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, om redenen die te maken hebben met een specifieke situatie, indien wij:

(1) De gegevens verwerken voor ons eigen rechtmatig belang of dat van iemand anders, behalve indien wij aantonen dat er dwingende juridische redenen zijn om dit te doen; of

(2) De gegevens louter voor marketingdoeleinden verwerken.

Elk verzoek moet gericht worden aan WSS overeenkomstig de contactgegevens vermeld onder punt 1., hiervoor. Elk verzoek dient voldoende bewijs van identiteit te leveren.

WSS verbindt zich ertoe alle verzoeken of klachten te onderzoeken en te beantwoorden binnen een redelijke termijn. Wanneer het antwoord niet afdoende blijkt, kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Via post:
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35
  B – 1000 BRUSSEL

Telefonisch: +32 2 274 48 00
Via e-mail: commission@privacycommission.be

Connecteer met Wealth Structuring Services

Er zijn verschillende mogelijkheden om contact te houden...
- connecteer via Linked,
- schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Contact


Zit je met een concrete vraag en wil je graag dat die bekeken wordt? Bel of mail Tim!

 

Nieuwsbrief


Wil je, vrijblijvend, op de hoogte blijven van de recentste ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt geregeld een mail met de nieuwe artikels.