2020-07-07

Parlementsleden legden een wetsvoorstel op tafel waarbij het onbelast schenken voor buitenlandse – dus ook Nederlandse – notaris onmogelijk zou worden gemaakt. Hoewel we met een aantal vermogensplanners hebben proberen duidelijk te maken dat deze werkwijze geen goede keuze is, lijkt de symboliek het te halen op de ratio

De Nederlandse route bijna gesloten: wat nu?

Gisteren, 7 juli, werd een eerste horde genomen door de goedkeuring van het licht gewijzigde voorstel in de Kamercommissie Financiën en Begroting. Het zou de bedoeling zijn om de wet op 1 december 2020 in werking te laten treden. Een weg terug is juridisch niet onmogelijk, maar lijkt politiek steeds meer onwaarschijnlijk. De Nederlandse route, ook wel ‘kaasroute’ genoemd, lijkt dus weldra gesloten te worden.

Waarom is (was) deze Nederlandse route zo belangrijk? Laten we vooreerst intellectueel eerlijk blijven, en erkennen dat deze piste regelmatig wordt gebruikt door mensen die liefst zo weinig mogelijk belastingen betalen. Maar in tegenstelling tot wat in bepaalde media wordt gesuggereerd, gebruiken we, en daarmee verwijs ik naar de zichzelf respecterende vermogensplanners, de Nederlandse route niet om aan belastingontwijking te doen (we zouden er volgens bepaalde media zelfs ‘reclame’ voor maken…). De Nederlandse route is vooral een manier om illiquide vermogen over te dragen, en in het bijzonder de aandelen van familiale vennootschappen die uit de boot vallen van de gunstregeling voor familiale vennootschappen in de schenkbelasting. Als een bedrijfsleider, met het oog op de continuïteit van zijn onderneming, dergelijke vennootschap wil overdragen aan de volgende generatie, zal hij in de toekomst geconfronteerd worden met een verplichte betaling van 3% schenkbelasting. Diegene die ervan overtuigd is dat iedereen die één of meerdere vennootschappen met een aanzienlijke waarde bezit, ook privé wel over veel geld moet beschikken, en voor wie die 3% dus ‘peanuts’ zijn, mist in heel veel gevallen enige realiteitszin. Dezelfde redenering kan in heel wat gevallen opgezet worden voor andere illiquide vermogensbestanddelen, zoals bepaalde collecties of vorderingen.

Ook in het geval van ‘tijdelijke planningen’, waarbij men ervoor kiest om nog niet definitief over te dragen aan de volgende generatie (omdat deze bijvoorbeeld nog minderjarig is, of geconfronteerd wordt met bepaalde moeilijkheden), biedt de Nederlandse route een welgekomen oplossing.

Bovenstaande wil niet zeggen dat er niet kan of mag nagedacht worden over fiscale hervormingen. Dat is een politieke keuze. Maar dat een hervorming op een weinig doordachte wijze doorgeduwd wordt, om zo heel wat ‘collateral damage’ met zich mee te brengen, doet toch heel wat vragen en bedenkingen rijzen.

Wat zijn de mogelijke alternatieven? We moeten vooruit in het leven, en dus naar oplossingen zoeken. In de eerste plaats moeten we ons de vraag stellen hoe een (roerend) goed juridisch geldig kan worden overgedragen. Voor de goederen die enkel geldig kunnen worden geschonken bij notariële akte, moeten we nagaan of deze alsnog in aanmerking kunnen komen voor een bepaalde gunstregeling. We denken in de eerste plaats aan de familiale vennootschappen, waarbij we moeten bekijken waarom deze niet in aanmerking komen voor de gunstregeling, en hoe we hieraan zouden kunnen verhelpen. Voor bepaalde andere goederen, zoals de schenking van een schuldvordering (op de vennootschap) of de rechten voortvloeiende uit de levensverzekering, kan nagegaan worden of de overdracht op een andere manier moet of kan georganiseerd worden, steeds met respect voor de fiscale regels, zoals onder meer de antimisbruikbepalingen.

Bepaalde vermogensbestanddelen, zoals gelden, collecties (kunst, oldtimers, juwelen,…) een effectendossier (execution only), beleggingen in de vorm van een adviserend of discretionair vermogensbeheer,… kunnen ook op andere wijzen geldig worden geschonken. We denken daarbij aan de good old fashioned hand- en bankgift. Deze giften vallen immers buiten de scope van het besproken wetsvoorstel, waardoor registratie, en dus schenkbelasting, nog steeds niet verplicht zullen zijn. Bepaalde voorwaarden, zoals het voorbehoud van vruchtgebruik en/of de restschenking, kunnen echter enkel geldig gekoppeld worden aan een notariële schenking, en niet aan een hand- of bankgift. Wil dat zeggen dat uw cliënt in de toekomst niet meer kan schenken met controle- en/of inkomstenbehoud zonder per se een verplicht registreerbare akte te laten verlijden? Absoluut niet, bepaalde voorwaarden en structuren blijven perfect combineerbaar met een hand- of bankgift. We denken onder meer aan de schenking onder last (lijfrente), de inbreng van de geschonken goederen in een maatschap en het gebruik van een levensverzekering als controlestructuur.

What’s next? Laten we eerst afwachten wat de komende weken en maanden brengen. In de eerste plaats moet het voorstel nog goedgekeurd worden in de plenaire vergadering van de Kamer, maar dit lijkt steeds meer een formaliteit te zullen worden. Vervolgens is de kans zeer reëel dat de wet voorgelegd zal worden aan het Grondwettelijk Hof, aangezien er enkele bedenkingen kunnen worden gemaakt bij de huidige tekst en de gehanteerde procedure. In dat geval zal het Hof zich moeten buigen over het al dan niet respecteren van de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gewesten, en het al dan niet respecteren van het gelijkheidsbeginsel.

Tegelijk vernemen we dat bepaalde politieke fracties het niet willen laten bij dit ene symbool, en in hun zoektocht naar populariteit nog een aantal fiscale pistes zouden willen evalueren. Zo zou onder meer de gunstregeling voor de overdracht van familiale ondernemingen in het vizier komen. Op zich al een zorgwekkende evolutie voor de Belgische kmo’s en hun stakeholders, waaronder ook de personeelsleden. Als dit bovendien ook nog eens op dezelfde onberedeneerde wijze zou gebeuren als nu het geval is voor het sluiten van de Nederlandse route, moeten we er zelfs over waken dat de continuïteit van de kmo’s op termijn niet in het gedrang komt. Maar laten we niet te pessimistisch worden, wetende dat voormelde gunstregeling een bevoegdheid is van de gewesten, waar, althans in het Vlaams Gewest, de politieke kaarten momenteel toch anders liggen dan op het federaal niveau.

Connecteer met Wealth Structuring Services

Er zijn verschillende mogelijkheden om contact te houden...
- connecteer via Linked: het bedrijf, of Tim & Mirte
- schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Contact

Je kan Tim de eerste maanden nog steeds bereiken op het gekende nummer of emailadres

Contactgegevens

Wealth Structuring Services BV

   tim@wsservices.be
   0497 46 31 49
   LinkedIn page

Philipssite 5, bus 1
3001 Leuven

Ondernemingsnummer 0735.721.541 RPR Leuven
Disclaimer, cookie- & privacybeleid